Vedtægter

Navn, hjemsted og formål:

§ 1. Foreningens navn er TEAM SØFTEN.

§ 2. Foreningens hjemsted er Søften, Favrskov Kommune.

§ 3. Foreningens formål er gennem forskellige motionsaktiviteter og arrangementer som cykling og spinning at højne livskvaliteten og den almene sundhed for foreningens medlemmer, samt ved anlæg og drift af MTB-spor, at give medlemmerne mulighed for at dyrke cykling i terræn.

Medlemmer:

§ 4. Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der er fyldt 12 år.

Stk. 2. Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes hvis,
• medlemmet er i kontingentrestance
• medlemmet opfører sig i strid med foreningens vedtægter
• hvis særlige forhold giver anledning hertil.

Stk. 3. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Bestyrelsen:

§ 5. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, jf. § 13
I ulige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden indtræder en af de valgte bestyrelsessuppleanter.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

1. Formand
2. Kasserer
3. 3 bestyrelsesmedlemmer

Stk. 3: Valgbare til bestyrelsen er kun de medlemmer, der er stemmeberettigede på den pågældende generalforsamling, som er fyldt 18 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder indenfor det sidste år.

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 5: Såfremt suppleanten træder ind i bestyrelsen, er suppleanten på valg samme år som det bestyrelsesmedlem, suppleanten erstatter.
Efter indtræden af suppleant kan bestyrelsen konstituere sig på ny.

Stk. 6: Bestyrelsen kan overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver indenfor foreningen.

§ 6. Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden og træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer eller disses suppleanter er til stede.
Spørgsmål vedrørende foreningens kontraktmæssige forpligtelser afgøres altid under deltagelse af alle bestyrelsesmedlemmer eller disses suppleanter. De kontraktmæssige forpligtelser kan ikke overstige foreningens egenkapital.

Stk. 2. Ved økonomiske dispositioner, der overstiger kr. 5.000,00, kræves der beslutning i bestyrelsen, hvorved kassereren bemyndiges til at foretage disse dispositioner.

§ 7. Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøder. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

§ 8. Formanden påser, at bestyrelsesbeslutninger føres til referat, og at disse referater forefindes i foreningen til rådighed for bestyrelsens medlemmer. Endvidere udleveres en kopi af referatet til hvert bestyrelsesmedlem hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet, dog senest ved næste bestyrelsesmøde.

Generalforsamlingen:

§ 9. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen er uanset fremmødet altid beslutningsdygtig.

Stk. 2: Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder, og som ikke står i kontingentrestance. Medlemmer under 15 år har mulighed for at stemme via myndig værge.

Stk. 3: Alle afstemninger sker ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog mindst flertal af 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét af de stemmeberettigede medlemmer anmoder herom.

Stk. 4: Der kræves mindst 3/4-flertal af de afgivne gyldige stemmer til forslag om foreningens opløsning, jf. § 17.

§ 10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved personlig mail til samtlige medlemmers registrerede mailadresse.

§ 11. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt over for formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 12. Kun personligt fremmøde giver stemmeret på generalforsamlingen.

§ 13. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt budget.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 5.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1. og 2. suppleant.
9. Valg af 1 revisor
10. Valg af 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Desuden kan 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer gennem bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at ønsket er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske som ved ordinær generalforsamling jf. § 10.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Tegningsret:

§ 15. Formanden eller kassereren tegner foreningen i sædvanlige daglige dispositioner. Dispositioner af mere usædvanlig karakter forelægges altid bestyrelsen til almindelig (stemmeflertals-) afgørelse.

Regnskab:

§ 16. Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens økonomi. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Revision af regnskabet udføres af en på den ordinære generalforsamling valgt revisor.
Revisor samt revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

Stk. 3: Regnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab samt status, og driftsbudget for det kommende år, underskrives af bestyrelse og revisor. Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage før indkaldelse til generalforsamlingen.

Kontingent:

§ 17. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingentperioden følger regnskabsåret.

Stk. 3. Kontingent opkræves umiddelbart efter regnskabsårets afslutning.

Opløsning:

§ 18. Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle aktiver og midler efter endt kreditordækning almennyttige formål i Søften på opløsningsdagen.

Stk. 2: Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves 3/4-flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med 2 måneders mellemrum.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. januar 2010.

Facebook

Instagram

Team Søften - Sponsorer